סדנת קווים אדומים לעובדים סוציאליים קהילתיים - ישראל 100
 • ערכה
 • מיקום
 • חיפוש

 • מיון
  • ערכה
  • לא נמצאו תוצאות
  • מיקום
  • לא נמצאו תוצאות
  • חיפוש
  • לא נמצאו תוצאות
ישראל 100 - Israel 100

26/02/2022 סדנת קווים אדומים לעובדים סוציאליים קהילתיים

סדנת קווים אדומים לעובדים סוציאליים קהילתיים
קרדיט לתמונה: Dylan Gillis

 

 

 

 

 

 

 

 

סדנת קווים אדומים: הקבוצה הארצית של העובדים הסוציאליים הקהילתיים (עוס"ק) במחלקות לשירותים חברתיים המלווים א.נשים וקהילות בתהליכי התחדשות עירונית

לתהליכי התחדשות עירונית השפעה מכרעת על פני החברה הנוכחית והעתידית, הפרט והקהילה, ועל איכות חייהם. לפיכך, עליהם להיות מותאמים לצרכי התושבים והקהילות - הן בהיבט הפיזי תכנוני והן בהיבט החברתי, לאורך כל חיי ושלבי התכניות - החל מטרום התכנון, שלבי התכנון וההפקדה, הביצוע, האכלוס מחדש והחיים במתחמים המתחדשים. התחדשות עירונית מגלמת בתוכה הזדמנויות ייחודיות ומנוף לחילוץ אנשים ומשפחות מחיים בעוני רב דורי ומתמשך ולמוביליות חברתית.

תהליכי ההתחדשות העירונית יוצרים הזדמנויות ייחודיות לפיתוח קהילתי. מסוגלות התושבים להתארגן היא רכיב קריטי המשפיע על היכולת של א.נשים וקהילות להתגייס לטובת תהליכי ההתחדשות העירונית, לקדם אותם בצורה אפקטיבית ולצלוח את מורכבותם. היא גם התשתית לבניית הקהילות העתידיות בשכונות המתחדשות.  

התחדשות עירונית מאופיינת בריבוי אינטרסים ושחקנים ומתנהלת בתנאי השוק החופשי. תהליכים אלה יוצרים או מגבירים פגיעות במיוחד בקרב אוכלוסיות מוחלשות עליהן אמון משרד הרווחה ובהן: משקי בית בעלי הכנסה נמוכה שחיים בעוני, אזרחים ותיקים ובפרט אלו החיים בעוני וחסרי עורף משפחתי, אנשים עם מוגבלויות, נשים חד הוריות, ילדים בסיכון ועוד. לאור זאת, נדרשת "עין חברתית" המקדמת מטרות חברתיות וחותרת לגיבוש מענים מתאימים לצרכים קהילתיים לצד המענים הפרטניים ולמיתון השפעותיו של השוק החופשי על אוכלוסיות אלה.

השירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה והביטחון החברתי מקדם את ההיבטים החברתיים בתהליכי התחדשות עירונית למעלה מ 13 שנים. עם השנים גובשו פרקטיקות ומודלים להתערבות קהילתית, קידום מעורבות התושבים ופיתוח קהילתי לצד שיתופי פעולה בין תחומיים ובין מגזריים, בין העוס"קים באגפים לשירותים חברתיים לבין האגפים הפיזיים ברשויות המקומיות וארגוני חברה אזרחית. עיקרי ההתערבות של עוס"קים במחלקות לשירותים חברתיים כוללים: תיווך והנגשה (תרבותית, משפטית) של תהליכי התכנון לקהילה; בקרה על קיום של פרוגרמות חברתיות ותהליכי "שיתוף הציבור"; הכנת התושבים לקראת התהליכים הצפויים, הגברת השתתפות ויכולת ההשפעה של התושבים באמצעות מעורבות פעילה בתהליכי התכנון; קידום התארגנות דיירי המתחמים להקמת ועד מייצג (נציגויות); סיוע במיצוי זכויות; התערבות במצבי קונפליקט פרטניים וקהילתיים; יצירת דיאלוג ובניית הסכמות בממשקים עם מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה ועוד.
לאור ריבוי תהליכי ההתחדשות העירונית במחוז ת"א והמרכז, בשנת 2015 הוקמה קבוצה מחוזית של עוס"ק המעורבים בתהליכי התחדשות עירונית. בשנת 2021 הפכה קבוצה זו לארצית. לקבוצה מספר מטרות ובהן יצירת שיח עמיתים ולמידה הדדית; הגדרת מטרות חברתיות בתנאים הייחודיים של כל מקום ומקום והבהרת הקשר שלהן והשלכותיהן על תוכניות להתחדשות עירונית, זיהוי סוגיות רוחביות לקידום משותף במגוון כלים ועוד.

בימים אלה נוצר שיתוף פעולה פורה בין יוזמת ישראל 100 לבין הקבוצה הארצית של העוס"קים בהתחדשות עירונית במסגרת סדנת קווים אדומים שמובילה יוזמת ישראל 100.

מטרת הפרויקט להגדיר ולפתח את הנושאים לקווים האדומים, ולזהות את הסיפים הקהילתיים בתהליכי התחדשות עירונית. משמעות הגדרת קווים אדומים היא שבניגוד לתהליכים  אסטרטגיים המוכרים לנו שראשיתם בניסוח חזון, בסדנה נגדיר תחילה ממה נרצה להימנע ובאופן הזה את מרחב הפעולה שחריגה ממנו נחשבת כחצייה של גבול אדום.

הפרויקט ילווה את תהליך העבודה והגדרת אסטרטגיות ההתערבות של הקבוצה. בעזרת הערכה נזהה ממשקים קהילתיים עם תהליכי התחדשות עירונית, למשל מול העירייה, היזם או בעלי עניין נוספים, נזהה את המצב הקיים בשטח, ונגדיר מדדים לצורך הבטחת השמירה על ההיבטים הקהילתיים בתהליך. בכלל זה המקום של הפרטים והקהילות, המוחלשים והחזקים בפרויקט.

התוצר המצופה הוא יצירת מתווה למדיניות מוסכמת של הקבוצה הארצית של העוס"קים בהתחדשות עירונית לפעולה מוסדרת מול גורמי השלטון הרלוונטיים (הרשות להתחדשות עירונית, משרד השיכון, הממשלה ועוד).

הסדנה המוצעת כוללת:

סדנת פתיחה- להכרת הערכה של קווים אדומים, והגדרת קווים אלו לעבודת העוס"קים
סדנאות המשך - להגדרת הסיפים הנדרשים וזיהוי המצב הקיים ביחס אליהם (1-2 סדנאות)
מפגש מסכם - לבניית מדיניות מוסכמת לפעולה על סמך הממצאים מהסדנאות והמצב בשטח.

פרויקטים נוספים