משאבי הון מקומיים - ישראל 100

משאבי הון מקומיים

מדידה והערכה של משאבי ההון המקומיים לצורך מיצוי של יתרונות מקומיים בניית הזדמנויות וצמצום אי השוויון החברתי-כלכלי.

הרקע

בתהליך הזיהוי של סוגיות מפתח אסטרטגיות שבוצע בשלב ב' על ידי צוות מומחים בתהליך משותף עם קבוצות מיקוד בציבור, בלטה סוגיית אי השוויון המרחבי שנובע מפערים מובהקים בין מקומות, אזורים ורשויות מקומיות.

המטרה

לזהות ולנתח את משאבי ההון העומדים לרשות המקום למדידת הפערים הקיימים בין הרשות המקומית לרשויות אחרות במשאבי הון שונים שיוכל לסייע בידי הרשות להגדיר סדרי עדיפויות בפיתוח לצמצום הפערים.

השיטה

הפעלת מודל משאבי ההון שפותח בטכניון. המודל מגדיר שמונה משאבי הון מרכזיים שנועדו להעריך את רמת אי השוויון המקומי וליזום פעולות לצמצומו: הון כלכלי, הון אנושי, הון חברתי, הון ארגוני-כלכלי, הון פוליטי, הון סביבתי, הון תחבורתי והון תכנוני.

התהליך

  1. הפעלת עשרות המדדים שפותחו במודל משאבי ההון (פתוחים וזמינים) לבחינת מיקומה היחסי של רשות מקומית בהשוואה לרשויות רלוונטיות כנקודת ייחוס (benchmark).
  2. פיתוח והפעלת משאבי ההון ברשות המקומית להגדלת השוויון.

כלי העבודה שמציעה הערכה

  1. סדרת המדדים והמקורות להשגתם.
  2. שיטה לקביעת תבחינים השוואתיים.
  3. אופני מדידה של פערים מול נקודות ייחוס.

התוצרים

בסיום הפעלת ערכת הישום תהייה בידי השותפים תמונת הפערים במשאבי ההון בין היישוב לקבוצת הייחוס. הרשות המקומית תוכל להסתייע בתמונה זו בכדי לתרום להעצמת היכולות המקומיות לניהול השינויים הנדרשים לסגירת פערים

הרצאת פתיחה

סדנת שולחנות עגולים

3 פרויקטים בערכה