פרופ יצחק שנל, תל אביב
פרופ' יצחק אומר, תל אביב

הרקע- למה מנועי שינוי סוציוטכנולוגיים?
רשויות מקומיות וערים בכלל, מתמודדות עם אתגרים חברתיים, סביבתיים וכלכליים מורכבים וזאת בעידן של שינויים סוציו-טכנולוגיים עם סגנון חיים יומיומי המאופיין בקישוריות גבוהה ובקיומו של מרחב וירטואלי עשיר. דווקא בתוך הקונטקסט הזה ומתוך הניסיון המצטבר של חודשי הקורונה הארוכים העוברים עלינו נקשרת איכות החיים עם הצורך בנגישות נוחה של אנשים אל יעדים קרובים, בקיומו של מרחב ציבורי קרוב ומעשיר ועל תנועת הולכי הרגל. צורך זה רק ילך ויגבר כאתגר ניהולי, עיצובי ותכנוני, עם התמזגות מרחבי העבודה והצריכה עם מרחבי המגורים והקהילה, עם עליית טכנולוגיות העבודה מרחוק, עם שכלול שירותי האינטרנט ומערכי המשלוחים ועם שינויים בהרגלי התרבות והפנאי.

המטרה
מטרת ערכת היישום היא לפתח את זרימת האנשים במרחב ולנהלה במטרה להבטיח נגישות רציפה, נוחה ובטוחה במרחב הציבורי לאוכלוסיות מגוונות אל יעדיהם, ולהבטיח את מכלול המטרות של איכות חיים בדור הזה ולדורות וביניהן מטרות חברתיות, כלכליות, מטרות של קיימות ושל חוסן מקומי. כולל באירועי קיצון כגון שריפות, רעידות אדמה, אירועי אקלים קיצונים כדוגמת הצפות, ואירועים ביטחוניים. נגישות רציפה, נוחה ובטוחה תאפשר לרשות המקומית יכולת טובה וגמישה יותר בהתמודדות עם שינויים סוציו-טכנולוגיים צפויים ובלתי צפויים.

השיטה
הערכה תופעל בכמה שלבים:

א. איסוף נתונים על התשתית הפיזית, שימושי קרקע, מאפייני האוכלוסייה ותנועת האנשים במרחב המקומי הנבחר. כולל דגמי נגישות לתעסוקה, לקבלת שירותים לפנאי וכד' בשלל אמצעים.

 יושם דגש על התנועה האקטואלית של הולכי רגל במרחב עירוני נתון ויכולת לזהות את התפלגות נפח התנועה של הולכי רגל ברשת הרחובות במרחב קיים בזמנים ובאירועים שונים.

ב. חישוב, הערכה / חיזוי של צורכי התנועה ונגישות.

ג. השוואה בין תנועה המוערכת או החזויה לתנועה הפוטנציאלית וזיהוי הפער בין המצוי לרצוי.

ד. על בסיס ההשוואה יוצעו צעדים ופעולות להסרת חסמים מהרשת ולניהול התנועה באופן המקדם מטרות מוסכמות כמו לדוגמא: חיזוק המרכז העירוני, הגברת החיוניות של הרחוב העירוני, סיוע בתהליכי התחדשות עירונית וקידום תנועה לא ממונעת.

התוצאה
התוצאות האפשריות מהפעלת הערכה הן מגוונות ומובאות להלן כדוגמאות בלבד:

  1. ארגון מחדש של חלוקת זכויות הדרך בין המשתמשים השונים תוך העצמת תפקודם כמרחב ציבורי נגיש ומקום מפגש ופעילות מגוונת. כולל הפיכת כבישים לרחובות, שדרות וטיילות, צמתים לככרות וגנים וחניונים למרחבי משחק ופעילות.
  2. בניית מערכת שיתוף בנסיעות ליעדי תעסוקה, פנאי ותפקוד משותפים;
  3. סיוע בארגון תחבורה ציבורית על בסיס המודל של תחבורה כשרות [ראה גם ערכת 'תחבורה כשירות']
  4. יצירת 'אוטובוס הליכה' של תלמידים (הליכה משותפת לבית הספר מטעמי בטיחות; בטחון וחסכון בזמן להורים);
  5. תיחום מרחבי מקום וזמן דיפרנציאליים המאפשרים ניהול יעיל של משבר הקורונה או משברים / שינויים עתידיים אחרים ללא פגיעה בכלכלה בחברה ובתרבות.

בית המלאכה מאתגר את הקיים ע"י זיהוי עקבות של העתיד וע"י פירוק והרכבה מחדש של אוטופיות מקומיות.

כלי לסימון קווים אדומים וצעדים להתרחק מהם ככלי הופכי לניסיון לצייר תמונת עתיד מוסכמת ולחתור למימושה בתנאים קשים של אי וודאות.

זיהוי סוגיות מפתח ופיתוח משאבי ההון המקומיים כמנגנון דיפרנציאלי ופעולה משולבת לצמצום אי השוויון החברתי-כלכלי.

כלים לבניה של שילובים נופיים חדשים ובני קיימא של התיישבות מגוונת ומצטופפת עם טבע, מורשת, חקלאות, ותשתיות.

כלים אופרטיביים לפיתוח כושר ההתמודדות המקומי עם משברים ותנודות בלתי צפויות להשגת יעדים של שלומות, עמידות, הסתגלות ומסוגלות.

כלי פיתוח תסריטי עתיד אפשריים על בסיס מגמות וצירי אי-ודאות ופיתוח אסטרטגיות איתנות מכוונות חזון מוסכם בראיה רב תחומית ורב מפלסית.

הכלי מציג גישה מרחבית חדשה המשחררת ממבני הכוח ההירארכיים המסורתיים ומאפשרת למצות את הערכים המקומיים לבנית עתיד רצוי.

פיתוח של נגישות נוחה ושיוויונית המבוססת על התאמה מחדש של תשתיות קיימות ומתוכננות בדגש אל הליכה וכלים אישיים ושיתופיים.

כלים לניהול מערכות אנרגיה ומים מקומיות מתחדשות תוך יישום כללים של זהירות, גמישות, ביטחון ויתירות.

© כל הזכויות שמורות לישראל 100
office@israel100.org

דילוג לתוכן