פרופ' אמנון פרנקל, טכניון
מתכנן עפר לרנר, טכניון

רקע
בתהליך הזיהוי של סוגיות מפתח אסטרטגיות שבוצע בשלב ב' על ידי צוות מומחים בתהליך משותף עם קבוצות מיקוד בציבור, בלטה סוגיית אי השוויון המרחבי שנובע מפערים מובהקים בין מקומות, אזורים ורשויות מקומיות.

המטרה
לזהות ולנתח את משאבי ההון העומדים לרשות המקום למדידת הפערים הקיימים בין הרשות המקומית לרשויות אחרות במשאבי הון שונים שיוכל לסייע בידי הרשות להגדיר סדרי עדיפויות בפיתוח לצמצום הפערים.

 השיטה
הפעלת מודל משאבי ההון שפותח בטכניון. המודל מגדיר שמונה משאבי הון מרכזיים שנועדו להעריך את רמת אי השוויון המקומי וליזום פעולות לצמצומו: הון כלכלי, הון אנושי, הון חברתי, הון ארגוני-כלכלי, הון פוליטי, הון סביבתי, הון תחבורתי והון תכנוני.

 

התהליך

  1. הפעלת עשרות המדדים שפותחו במודל משאבי ההון (פתוחים וזמינים) לבחינת מיקומה היחסי של רשות מקומית בהשוואה לרשויות רלוונטיות כנקודת ייחוס (benchmark).
  2. פיתוח והפעלת משאבי ההון ברשות המקומית להגדלת השוויון.

 כלי העבודה שמציעה הערכה:

  1. סדרת המדדים והמקורות להשגתם.
  2. שיטה לקביעת תבחינים השוואתיים.
  3. אופני מדידה של פערים מול נקודות ייחוס.

התוצרים
בסיום הפעלת ערכת הישום תהייה בידי השותפים תמונת הפערים במשאבי ההון בין היישוב לקבוצת הייחוס. הרשות המקומית תוכל להסתייע בתמונה זו בכדי לתרום להעצמת היכולות המקומיות לניהול השינויים הנדרשים לסגירת פערים.

ערכות ישום_אינפוגרפיקה-02

הרצאת מבוא

מפגש שולחנות עגולים

בית המלאכה מאתגר את הקיים ע"י זיהוי עקבות של העתיד וע"י פירוק והרכבה מחדש של אוטופיות מקומיות.

כלי לסימון קווים אדומים וצעדים להתרחק מהם ככלי הופכי לניסיון לצייר תמונת עתיד מוסכמת ולחתור למימושה בתנאים קשים של אי וודאות.

פיתוח כלים להתמודדות עם שינויים סוציו-טכנולוגיים ולבניית 'אקוסיסטם' של חדשנות (כולל מידע עתק ו- IoT).

כלים לבניה של שילובים נופיים חדשים ובני קיימא של התיישבות מגוונת ומצטופפת עם טבע, מורשת, חקלאות, ותשתיות.

כלים אופרטיביים לפיתוח כושר ההתמודדות המקומי עם משברים ותנודות בלתי צפויות להשגת יעדים של שלומות, עמידות, הסתגלות ומסוגלות.

כלי פיתוח תסריטי עתיד אפשריים על בסיס מגמות וצירי אי-ודאות ופיתוח אסטרטגיות איתנות מכוונות חזון מוסכם בראיה רב תחומית ורב מפלסית.

הכלי מציג גישה מרחבית חדשה המשחררת ממבני הכוח ההירארכיים המסורתיים ומאפשרת למצות את הערכים המקומיים לבנית עתיד רצוי.

פיתוח של נגישות נוחה ושיוויונית המבוססת על התאמה מחדש של תשתיות קיימות ומתוכננות בדגש אל הליכה וכלים אישיים ושיתופיים.

כלים לניהול מערכות אנרגיה ומים מקומיות מתחדשות תוך יישום כללים של זהירות, גמישות, ביטחון ויתירות.

© כל הזכויות שמורות לישראל 100
office@israel100.org

דילוג לתוכן